مهدی مهجور

مربی
تخصص:
ورزش معلولین و سالمندان
ایمیل:
m.mahjur@yahoo.com