دکتر حوشرفتار

دکتر ناهید خوشرفتار یزدی

سمت :
هیأت مدیره
مدرک :
دکتری
سابقه کار:
9 سال

بیوگرافی

  • استاد یار دانشگاه فردوسی مشهد
  • مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی و آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • دو دوره مدیر گروه کارشناسی علوم ورزشی و تربیت بدنی عمومی
  • رئیس مرکز تندرستی دانشگاه فردوسی مشهد
  • سه دوره مسئول برگزاری آزمون عملی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد