رضا بهاری فر

مربی
مدرک:
کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی
ایمیل:
prm.1369@gmail.com
سوابق:
سابقه ی حضور در مرکز تندرستی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 94 به عنوان مربی ورزش در آب و نگارش و اجرای برنامه های بازتوانی برای مراجعین.