مرتضی مصطفایی

مربی
مدرک:
کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی