لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

علی براتی

مربی
مدرک:
کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی