دکتر ناهید خوشرفتار یزدی

هیأت مدیره
9 سال سابقه

دکتر محمد صادق حقی

هیأت مدیره
11 سال سابقه

دکترناصر محمد رحیمی

هیأت مدیره
2.5 سال سابقه

آمنه وجدانی

مربی
کار از سال 1398

رضا بهاری فر

مربی
کار از سال 1394

فریبا خیرماهی

مربی
کار از سال 1397

گلناز طلوع عزتی

مربی
کار از سال 1398

هانیه اکبری

مربی
کار از سال 1397

شیما رضایی

مربی
کار از سال 1398

مریم باقری

مربی
کار از سال 1397