آشنایی با مربیان مجموعه

دکتر حوشرفتار

دکتر ناهید خوشرفتار یزدی

هیأت مدیره
۹ سال سابقه

دکتر محمد صادق حقی

هیأت مدیره
۱۱ سال سابقه

دکترناصر محمد رحیمی

هیأت مدیره
۲.۵ سال سابقه

آمنه وجدانی

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

رضا بهاری فر

مربی
کار از سال ۱۳۹۴

فریبا خیرماهی

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

گلناز طلوع عزتی

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

هانیه اکبری

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

شیما رضایی

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

مریم باقری

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

مهدی مهجور

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

فاطمه نیمروزی

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

فرشته حسینی

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

ملیحه سعادت

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

زهرا نوفرستی

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

راضیه راستگو

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

علی براتی

مربی
کار از سال ۱۳۹۶

کاظم نوروزی

هیأت مدیره
۹ سال سابقه

مهسا ایزدخواه

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

انسیه سادات مهاجران

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

ابولفضل میرزاده

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

حانیه شازده احمدی

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

زهره اوشال

مربی
کار از سال ۱۳۹۸

سید مجتبی سلطاندوست

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

مرتضی مصطفایی

مربی
کار از سال ۱۳۹۷

افسانه محراب خانی

مدیر داخلی مجموعه
۳ سال سابقه

صفیه قربانی

مربی
از سال ۱۴۰۰

زهرا براتی

مربی
از سال ۱۴۰۰

آزاده حسن زاده

مربی
از سال ۱۴۰۰

زهرا کیوانلو

مربی
از سال ۱۴۰۰

فائزه موسوی

مربی
از سال ۱۴۰۰

نسیم رضوی

مربی
از سال ۱۴۰۰

ناهید حسینی

منشی
از سال ۱۴۰۱

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با ۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹