لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

شیما رضایی

مربی
مدرک:
کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی