لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

سید مجتبی سلطاندوست

مربی
مدرک:
کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی