لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

آرمان بیرجندی

مدرک:
دکترای فیزیولوژی ورزشی
دپارتمان:
فیزیولوژی ورزشی
سمت:
مدیریت بخش استعدادیابی