لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.
  • آپلوداگر عضو دانشگاه فردوسی هستید تصویر کارت را ارسال نمایید.