• آپلوداگر عضو دانشگاه فردوسی هستید تصویر کارت را ارسال نمایید.