لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.
رییس دپارتمان فیزیولوژی ورزشی
دکتر محمد مسافری